Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden SOU 2017:31

Publicerad

Utredningen har haft i uppdrag är att se över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden.

Ladda ner:

Utredningen har bland annat tagit ställning till

 • om innehållet i den ekonomiska planen bör ändras,
 • om det finns anledning att skärpa regelverket för intygsgivare,
 • om det rättsliga skyddet för förhandstecknare och andra blivande föreningsmedlemmar behöver förbättras,
 • om skyddet mot rättsförluster i samband med överlåtelse och pantsättning av en bostadsrätt bör stärkas,
 • på vilket eller vilka sätt som en bostadsrättsförening bör säkerställ att det kommer att finnas tillräckliga medel för att möta det långsiktiga underhållsbehovet,
 • om det i årsredovisningen bör lyftas fram uppgifter som är särskilt viktiga för bostadsrättsföreningens intressenter,
 • om reglerna om fastighetsmäklarens informationsgivning vid förmedling av en bostadsrätt bör ändras och
 • om reglerna för om- och tillbyggnader som berör en bostadsrättshavares lägenhet bör ändras.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (2 st)

 • Intygsgivares ansvarsförsäkring

  I denna promemoria föreslås en förordning om ändring i bostads­rätts­förord­ningen (1991:630) samt förord­ning om ändring i förord­ningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt.

 • Tryggare bostadsrätt

  I denna promemoria lämnas förslag som kompletterar förslagen i betänkandet Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31).

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Tryggare bostadsrätt

  Regeringen föreslår att det rätts­liga skyddet för den som köper eller äger en bostads­rätt ska stärkas. I dag har trygg­heten för den som vill köpa en nyprodu­cerad bostads­rätt flera brister. Det­samma gäller trygg­heten för de som är med­lemmar i en bostads­rätts­förening. Förslagen syftar till att kom­ma till rätta med dessa problem.

Proposition (1 st)

 • Tryggare bostadsrätt

  Regeringen föreslår att det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostads­rätt ska stärkas. I dag har trygg­heten för den som vill köpa en nyprodu­cerad bostads­rätt flera brister. Det­samma gäller trygg­heten för de som är med­lemmar i en bostads­rätts­förening. Förslagen syftar till att komma till rätta med dessa problem.