Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Inrättande av en delegation för brottsförebyggande åtgärder inom socialtjänstens område S2023/02342

Publicerad

Regeringskansliet (Socialdepartementet) uppdrar åt Martin Valfridsson att biträda Socialdepartementet med att utreda vissa brottsförebyggande frågor som faller under socialtjänstens ansvar med målet att förhindra att unga dras in i kriminalitet. Uppdraget ska bedrivas i en delegation för brottsförebyggande åtgärder som ska vara en del av Regeringskansliet. I delegationen ska även två sekreterare ingå.

Ladda ner:

Socialtjänsten har en central roll i arbetet med att förebygga och förhindra att barn och unga involveras i kriminalitet och att främja en gynnsam utveckling hos barn och unga. Förebyggande och främjande insatser för barn och unga måste sättas in tidigt och på ett samordnat sätt. Det brottsföre-byggande arbetet är komplext och regeringen behöver vidta insatser på både kort och lång sikt. Det pågår ett stort antal olika processer inom Socialdepartementet som syftar till att förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet. För att bedriva det arbetet på ett effektivt och samordnat sätt bör det inrättas en delegation som långsiktigt kan biträda departementet med kunskap, analyser och utredningskapacitet.