Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Uppgiftsskyldighet för myndigheter och auktoriserade sammanslutningar för förmedling av barn från utlandet samt stärkt skydd för enskildas uppgifter i Adoptionskommissionens verksamhet S2023/02222

Publicerad

I promemorian föreslås en ny lag om skyldighet för myndigheter och auktoriserade sammanslutningar för förmedling av barn från utlandet för adoption att lämna uppgifter till Adoptionskommissionen.

Ladda ner:

Uppgiftsskyldigheten innebär att myndigheter och auktoriserade sammanslutningar, på begäran av Adoptionskommissionen ska lämna uppgifter som de förfogar över, om Adoptionskommissionen behöver uppgifterna för att fullgöra sitt utredningsuppdrag i den del som avser kartläggning och analys av adoptionsverksamheten.
Vidare föreslås att en ny sekretessreglering införs i offentlighets- och sekretesslagen till skydd för uppgifter om enskilda i Adoptionskommissionens verksamhet. 

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.