Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag Fi2023/02676

Publicerad

I budgetpropositionen för 2024 har regeringen aviserat att en kompensation bör ges till personer födda 1957 på grund av höjd åldersgräns för rätt att ta del av det förhöjda grundavdraget. Regeringen har också aviserat att ikraftträdandet av den av riksdagen beslutade höjningen av åldersgränsen till 67 år för rätt till det förhöjda grundavdraget bör senareläggas med ett år, till den 1 januari 2027. Syftet är att komma till rätta med den situation som uppkommit för personer födda 1957 respektive personer födda 1959 efter höjningarna av åldersgränserna i pensionssystemet och kringliggande trygghetssystem och i skattelagstiftningen.

Ladda ner:

I promemorian finns förslag om hur kompensation till personer födda 1957 ska utformas, hur handläggningen ska gå till och vilka förfarande­regler som i övrigt ska gälla. Det föreslås vidare att kompensationen ska vara skattefri. Regler om förfarande och skattefrihet föreslås införas i en ny lag. Storleken på kompensationen och vem som har rätt till kompensationen regleras i förordning.

Skatteverket föreslås vara handläggande myndighet för kompensationen, vilken föreslås tillgo­do­räknas mottagarna genom kreditering på skatte­kontot. Personer födda 1957 kommer inte att behöva ansöka om kompensation utan det föreslås att Skatteverket ska pröva om en person har rätt till kompensation utan föregående ansökan. Skatteverket ska enligt förslaget fatta beslut om kompensation så snart som möjligt efter att fastställd förvärvsinkomst för 2023 har bestämts för mottagaren.

En person som är född 1957 och som 2023 har rätt till grundavdrag beräknat enligt 63 kap. 3 § IL föreslås ha rätt till kompensation. Storleken på kompensationen föreslås vara baserad på individens fastställda förvärvsinkomst och kommunal­skattesats för 2023 för att beloppsmässigt i möjligaste mån motsvara den skattelättnad som det förhöjda grundavdraget skulle ha inneburit. I likhet med det förhöjda grundavdraget 2023, föreslås kompensationen öka med den fastställda förvärvsinkomsten upp till en inkomstnivå på 424 200 kronor. Vid fastställda förvärvsinkomster överstigande 710 800 kronor kommer kompensationen att trappas av, liksom det förhöjda grundavdraget gör i dag. För fastställda förvärvsinkomster över drygt 1,9 miljoner kronor utgår inget förhöjt grundavdrag och därmed inte heller någon kompensation. Den genomsnittliga kompensationen beräknas uppgå till ca 28 800 kronor. Totalt beräknas kompensationen uppgå till 3,2 miljarder kronor.

Om mottagarens beskattning omprövas ska beslut om kompensation ändras. Det betyder att en person född 1957 som har tillgodoräknats kompensation med ett för lågt belopp har rätt till den tillkommande kompensationen. Om kompensationen har tillgodoräknats felaktigt eller med ett för högt belopp är mottagaren återbetalningsskyldig. Skatteverket kan medge anstånd vid återkrav av kompensation.

De nya bestämmelserna om kompensation föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Promemorian innehåller även förslag om att senarelägga ikraftträdandet av höjningen av åldersgränsen till 67 år för rätt till det förhöjda grund­avdraget. Förslaget innebär i denna del att höjningen av åldersgränsen skjuts upp från den 1 januari 2026 till den 1 januari 2027. På så sätt kommer personer födda 1959 att ha rätt till förhöjt grundavdrag 2026. Förslaget bedöms minska skatteintäkterna med 3,4 miljarder kronor 2026.