Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Digital operativ motståndskraft för finanssektorn Fi2024/00073

Publicerad

Ladda ner:

Genom EU:s förordning om digital operativ motståndskraft för finanssektorn införs nya krav på företag inom den finansiella sektorn. Detta gäller bl.a. krav på företagens riskhantering när det gäller informations- och kommunikationsteknik, incidentrapportering, hantering av utlagd verksamhet och testning av digital operativ motståndskraft. Förordningen ska tillämpas från och med den 17 januari 2025. Samtidigt införs ändringar i flera EU-direktiv på finansmarknadsområdet.

EU-förordningen och direktivändringarna kräver vissa nationella lagstiftningsåtgärder. I denna promemoria föreslås därför en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen. Lagen innehåller bestämmelser om bl.a.

  • ansvariga myndigheter för hotbildsstyrda penetrationstester,
  • Finansinspektionens tillsynsbefogenheter,
  • ingripanden och sanktioner vid överträdelser av EU-förordningen, och
  • avgifter för att bekosta Finansinspektionens och Riksbankens verksamhet enligt EU-förordningen. 

Därutöver föreslås ändringar i flera lagar på finansmarknadsområdet.

I promemorian lämnas också förslag till ändringar som rör överklaganden av Finansinspektionens beslut i vissa frågor som inte har samband med EU-förordningen. 

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 17 januari 2025.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...