Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Regler om avstängning av statligt anställda Fi2024/00814

Publicerad

I promemorian föreslås att regler om avstängning av statligt anställda ska införas i lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA).

Ladda ner:

Ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart och vissa bestämmelser om arbetsgivares förhandlingsskyldighet ska inte tillämpas för sådana beslut. En anställd ska få behålla sin lön och andra anställningsförmåner under avstängningstiden, om något annat inte följer av kollektivavtal.

Ett avstängningsbeslut ska kunna prövas interimistiskt av domstol. Om myndigheten i ett ärende om avstängning bryter mot vissa handläggningsföreskrifter kan myndigheten bli skyldig att betala skadestånd till den anställde. Avstängningsmöjligheten föreslås inte omfatta doktorander som har an-ställts enligt 5 kap. 1 § högskoleförordningen (1993:100).

Statens ansvarsnämnd ska besluta i frågor om avstängning när det gäller arbetstagare som är anställda genom beslut av regeringen samt arbetstag-are, som utan att vara anställda genom beslut av regeringen, har en verksledande eller därmed jämförlig ställning. Nämnden ska även besluta i frågor om avstängning av chefer för internrevisionen vid myndigheter, åklagare, icke ordinarie domare och professorer, i de fall ett förfarande om avskedande har inletts hos nämnden.

Utöver de nya reglerna i LOA föreslås ändringar i anställningsförordningen (1994:373), myndighetsförordningen (2007:1515), högskoleförordningen (1993:100), förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen, förordningen (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen, förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion, förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion, förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion, förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion, internrevisionsförordningen (2006:1228), förordningen (2015:743) med instruktion för Åklagarmyndigheten och förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

Laddar...