Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Översyn av radio- och TV-lagen, m.m. Dir. 2007:133

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare ges i uppdrag att göra en allmän översyn av radio- och TV-lagen. Syftet är att förenkla regelverket för radio- och TV-företag och förbättra lagens struktur och överskådlighet.

Ladda ner:

Utredaren ska också analysera vilka lagändringar som krävs med anledning av antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG, det s.k. AV-direktivet. Utredaren ska även analysera om det finns behov av att omarbeta tidigare förslag som lämnats av Radio- och TV-lagsutredningen i betänkandena Anpassning av radio- och TV-lagen till den digitala tekniken (SOU 2005:62) och Tillgänglighet, mobil TV samt vissa andra radio- och TV-rättsliga frågor (SOU 2006:51). Utredaren ska föreslå de författningsändringar som föranleds av analys och bedömningar. Uppdraget ska redovisas senast den 16 juni 2008.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Översyn av radio- och TV-lagen, m.m.

  En särskild utredare ges i uppdrag att göra en allmän översyn av radio- och TV-lagen. Syftet är att förenkla regelverket för radio- och TV-företag och förbättra lagens struktur och överskådlighet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • En ny radio- och TV-lag

  AV-utredningen har haft uppdraget att göra en allmän översyn av radio- och TV-lagen i syfte att förenkla regelverket för radio- och TV-företagen och förbättra lagens struktur och överskådlighet.

Lagrådsremiss (1 st)

 • En ny radio- och TV-lag

  I lagrådsremissen föreslår regeringen att den nuvarande radio- och TV-lagen ska ersättas av en ny lag med samma namn.

Proposition (1 st)

 • En ny radio- och tv-lag

  I propositionen föreslår regeringen att den nuvarande radio- och TV-lagen (1996:844) ska ersättas av en ny lag med samma namn. Den föreslagna lagen innebär bl.a. att Europaparlamentets och rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, direktivet om audiovisuella medietjänster, genomförs i svensk lagstiftning.