Kommittédirektiv från Utrikesdepartementet

En översyn av horisontella bestämmelser Dir. 2008:24

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska kartlägga och beskriva de svenska bestämmelser och procedurer som har betydelse för varors och tjänsters fria rörlighet på den inre marknaden. Utredaren ska lämna förslag på de förenklingar, förbättringar och kompletteringar av regelverket som är nödvändiga för att säkerställa den fria rörligheten för varor och tjänster.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition