Kommittédirektiv från Försvarsdepartementet

Försvarsmaktens helikopterresurser Dir. 2008:118

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska utreda hur förmågan att understödja Försvarsmaktens insatsförband med helikoptrar ska bibehållas respektive förbättras, samt vilka krav det ställer på dimensionering och organisation av helikopterförbanden. Utredaren ska analysera vilka av Försvarsmaktens operativa helikoptersystem som kan och vid behov bör vidmakthållas. Utredaren ska utvärdera erfarenheterna av genomförda upphandlingar av helikoptersystem samt analysera flyg-säkerhetsrelaterade frågor och föreslå förbättringsåtgärder.