Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Medierådet Dir. 2010:134

Publicerad Uppdaterad

Verksamheten som i dag utförs av kommittén Medierådet överförs till Statens medieråd och därmed upphör kommittén. Medierådet ska avsluta sin verksamhet den 31 december 2010.

Ladda ner:

Bakgrund

Riksdagen har fattat beslut om propositionen Filmcensuren för vuxna avskaffas – skyddet för barn och unga mot skadlig mediepåverkan stärks. I propositionen görs bedömningen att en ny myndighet, Statens medieråd, bör inrättas med uppgift att skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan och stärka dem som medvetna medieanvändare.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)