Lagrådsremiss från Kulturdepartementet

Filmcensuren för vuxna avskaffas - skyddet för barn och unga mot skadlig mediepåverkan stärks

Publicerad Uppdaterad

I lagrådsremissen föreslår regeringen att förhandsgranskningen av film avsedd att visas för vuxna avskaffas.

Ladda ner:

Åldersgränser ska även fortsättningsvis fastställas för framställningen i en film som ska visas för barn under 15 år vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. En ny lag föreslås reglera förutsättningarna för fastställande av åldersgränserna.

I lagrådsremissen lämnas också förslag om att Statens biografbyrå avvecklas och det bedöms att en ny myndighet bör inrättas. Den nya myndigheten får till uppgift att skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan genom att bland annat överta Medierådets verksamhet och att besluta åldersgränser för film som ska visas offentligt för barn under 15 år.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)