Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Översyn av granskningslagen och skyddet av barn och unga mot skadligt medieinnehåll Dir. 2008:62

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare ges i uppdrag att se över skyddet av barn och unga mot skadligt medieinnehåll och skadlig mediepåverkan. Utgångspunkten är att nuvarande lagstiftning och insatser ska anpassas till utvecklingen av nya medier och nya medievanor.

Ladda ner:

 Utredaren ska bl.a. - identifiera behovet av skydd för barn och unga mot skadligt medieinnehåll och skadlig mediepåverkan, - överväga ett ändamålsenligt system för granskning och godkännande av film för offentlig visning, - analysera Justitiekanslerns begäran om en översyn av lagstiftningen rörande våldsskildringar som visas offentligt eller annars sprids till allmänheten och överväga om det finns behov av ändringar i granskningslagen, - se över digitaliseringens konsekvenser för filmgranskningens avgifter och finansiering, - analysera nuvarande tillsynsorganisation, - bedöma utformningen av en ändamålsenlig myndighetsstruktur. Utredaren ska lämna de förslag som föranleds av analyserna och bedömningarna. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2009.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)