Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Nationell samordning för att motverka brottslighet i samband med idrottsarrangemang Dir. 2011:22

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska i egenskap av nationell samordnare löpande lämna förslag till hur brottslighet i samband med idrottsarrangemang kan motverkas. Utredaren ska också medverka till en förbättrad samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer på central, regional och lokal nivå. Arbetet ska bland annat baseras på erfarenheter från utarbetandet av den strategi mot våld inom fotboll och ishockey som tagits fram under ledning av landshövdingen i Stockholms län.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)