Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dir. 2011:77

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska lämna förslag till hur EU-direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska genomföras i svensk rätt. Utredaren ska dessutom ta fram underlag till och utarbeta lagförslag som bedöms lämpliga för en ändamålsenlig reglering i svensk rätt av alternativa investeringsfonder även i de avseenden som inte omfattas av direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2012.

Lagstiftningskedjan