Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Förvaltare av alternativa investeringsfonder SOU 2012:67

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

AIF-förvaltarutredningen överlämnade den 5 oktober 2012 betänkandet "Förvaltare av alternativa investeringsfonder” till finansmarknadsminister Peter Norman. Utredningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till hur EU-direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska genomföras i svensk rätt. Utredningen har också haft i uppdrag att utarbeta lagförslag för reglering av alternativa investeringsfonder även i de avseenden som inte omfattas av EU-direktivet. Betänkandet kommer så snart som möjligt att skickas ut på remiss till en bred krets av intressenter.

Lagstiftningskedjan