Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder SOU 2019:60

Publicerad

Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

EU har antagit nya förordningar och direktiv som innebär ändringar
i de befintliga rättsakterna i fråga om kapitaltäckning och hantering
av banker i kris. Samlingsnamnet för dessa förändringar i det europeiska
regelverket är EU:s bankpaket. Detta betänkande innehåller
förslag till de lagändringar som behövs för att anpassa och komplettera
svensk rätt med anledning av ändringarna i förordningarna
och genomföra ändringarna i direktiven.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

  • Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris

    Regeringen föreslår åtgärder för att stärka regelverket om hantering av finansiella företag i kris. Förslagen anpassar svensk rätt till nya bestämmelser i EU:s tillsynsförordning och genomför i svensk rätt nya regler i EU:s krishanteringsdirektiv.

  • Ändringar i regelverket om kapitaltäckning

    Regeringen föreslår åtgärder för att stärka regelverket om kapitaltäckning för kreditinstitut och värdepappersbolag. Genom förslagen anpassas svensk rätt till nya bestämmelser i EU:s tillsynsförordning och genomför i svensk rätt nya regler i EU:s kapitaltäckningsdirektiv.