Proposition från Finansdepartementet

Ändringar i regelverket om kapitaltäckning Prop. 2020/21:36

Publicerad

Regeringen föreslår åtgärder för att stärka regelverket om kapitaltäckning för kreditinstitut och värdepappersbolag. Genom förslagen anpassas svensk rätt till nya bestämmelser i EU:s tillsynsförordning och genomför i svensk rätt nya regler i EU:s kapitaltäckningsdirektiv.

Ladda ner:

Det föreslås i huvudsak att

  • det ska fattas beslut om särskilda kapitalbaskrav, som ska vara institutspecifika,
  • Finansinspektionen ska underrätta instituten om skillnaden mellan de lämpliga kapitalbasnivåerna och kapitalbaskraven,
  • systemriskbufferten och kapitalbuffertarna för systemviktiga institut ska läggas samman,
  • kapitalbufferten för övrigt systemviktiga institut ska få uppgå till högst 3 procent utan Europeiska kommissionens godkännande,
  • det ska införas särskilda bestämmelser om ingripanden och restriktioner om kravet på bruttosoliditetsbufferten inte är uppfyllt,
  • det ska införas ett krav på godkännande för vissa finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag, och
  • det ska införas ett krav på grupper från länder utanför EES att etablera intermediära moderföretag inom EES.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 29 december 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

  • Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris

    Regeringen föreslår åtgärder för att stärka regelverket om hantering av finansiella företag i kris. Förslagen anpassar svensk rätt till nya bestämmelser i EU:s tillsynsförordning och genomför i svensk rätt nya regler i EU:s krishanteringsdirektiv.

  • Ändringar i regelverket om kapitaltäckning

    Regeringen föreslår åtgärder för att stärka regelverket om kapitaltäckning för kreditinstitut och värdepappersbolag. Genom förslagen anpassas svensk rätt till nya bestämmelser i EU:s tillsynsförordning och genomför i svensk rätt nya regler i EU:s kapitaltäckningsdirektiv.