Kommittédirektiv från Finansdepartementet

EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder Dir. 2018:116

Publicerad

Ladda ner:

Inom kort förväntas Europeiska unionen besluta om ändringar av
regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris.
En särskild utredare ska lämna förslag till de författningsändringar
som krävs för att anpassa svensk rätt till de ändringar
av regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris
som är resultatet av de förhandlingar på EU-nivå som skett inom
ramen för arbetet med det s.k. bankpaketet.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

  • Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris

    Regeringen föreslår åtgärder för att stärka regelverket om hantering av finansiella företag i kris. Förslagen anpassar svensk rätt till nya bestämmelser i EU:s tillsynsförordning och genomför i svensk rätt nya regler i EU:s krishanteringsdirektiv.

  • Ändringar i regelverket om kapitaltäckning

    Regeringen föreslår åtgärder för att stärka regelverket om kapitaltäckning för kreditinstitut och värdepappersbolag. Genom förslagen anpassas svensk rätt till nya bestämmelser i EU:s tillsynsförordning och genomför i svensk rätt nya regler i EU:s kapitaltäckningsdirektiv.