Tilläggsdirektiv till Utredningen om vattenverksamheter Dir. 2012:60

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 4 april 2012 kommittédirektiv om
översyn av reglerna om vattenverksamheter (dir. 2012:29).
Utredningen om vattenverksamheter får nu även i uppdrag
att analysera 4 kap. 6 § miljöbalken och om utredaren bedömer att det bakomliggande syftet med bestämmelsen inte uppnåtts föreslå de ändringar som behövs för att uppnå ett väl fungerande skydd mot utbyggnad och ändrad vattenföring i de vatten som i dag omfattas av bestämmelsen. Sådan analys ska särskilt belysa om det är ändamålsenligt att upphäva 4 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken och konsekvenserna av detta.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition