Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Ny tid ny prövning - förslag till ändrade vattenrättsliga regler SOU 2013:69

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Delbetänkande av Vattenverksamhetsutredningen. Vattenverksamhetsutredningen behandlar i detta delbetänkande sina ställningstaganden avseende analys av rättskraftens räckvidd i fråga om sådana tillstånd och äldre rättigheter som meddelats före MB:s ikraftträdande.

Utredningen föreslår hur man på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt kan se till att de anläggningar som inte har tillstånd enligt MB utformas och drivs på ett sådant sätt att MB:s hänsynsregler och EU-rättens krav i förhållande till vattenkvalitet och påverkan på djur och växtliv uppfylls. Allt i enlighet med tilläggsdirektivet 2013:37 och huvuddirektivet 2012:29.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition