Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

4 kap. 6 § miljöbalken SOU 2012:89

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 4 april 2012 (dir. 2012:29) att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över reglerna om vattenverksamhet i miljöbalken, MB, och lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Den 31 maj 2012 beslutade regeringen genom tilläggsdirektiv (dir. 2012:60) att uppdraget även skulle omfatta en särskild analys av 4 kap. 6 § MB. Utredningen har tagit namnet Vattenverksamhetsutredningen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition