Tilläggsdirektiv till Utredningen om vattenverksamheter Dir. 2013:37

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 4 april 2012 kommittédirektiv om
översyn av reglerna om vattenverksamheter (dir. 2012:29).
Enligt direktiven skulle uppdraget slutredovisas senast den
30 juni 2013. Utredningstiden förlängs.

Utredaren ska senast den 1 oktober 2013 i ett delbetänkande
redovisa sina ställningstaganden i den del som avser analys av rättskraftens räckvidd i fråga om sådana tillstånd och äldre rättigheter som meddelats före ikraftträdandet av vattenlagen (1918:523). I delbetänkandet ska utredaren föreslå hur man på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt kan se till att de anläggningarsom omfattas av uppdraget i denna del utformas och drivs på ett sådant sätt att miljöbalkens hänsynsregler och EUrättens krav i förhållande till vattenkvalitet och påverkan på djur och växtliv uppfylls. Vad som sägs i dir. 2012:29 om samråd och redovisning av konsekvenser ska gälla även för denna delredovisning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition