Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Översyn av vissa bestämmelser om elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen Dir. 2014:101

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska utvärdera lagen om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet (inhämtningslagen). Utredaren ska också föreslå de förändringar som bedöms lämpliga för att stärka skyddet för den personliga integriteten vid tillämpningen av bestämmelserna om elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen.

Utredaren ska bl.a.

  • kartlägga tillämpningen av inhämtningslagen,
  • överväga om de rättssäkerhetsåtgärder och integritetsstärkande åtgärder som vidtogs när inhämtningslagen infördes har varit tillräckliga eller om det finns behov av ytterligare sådana åtgärder, t.ex. införande av domstolskontroll,
  • analysera Säkerhetspolisens behov av en möjlighet enligt inhämtningslagen att inhämta uppgifter om brottslig verksamhet som innefattar vissa samhällsfarliga brott,
  • föreslå de förändringar som bedöms lämpliga för att stärka skyddet för den personliga integriteten i förhållande till reglerna om lagring av uppgifter enligt 6 kap. 16 a–f §§ lagen om elektronisk kommunikation, samt övriga bestämmelser om tillgång till och behandling av sådana uppgifter, och
  • lämna förslag på de författningsändringar eller andra förändringar som behövs.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition