Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén Dir. 2014:82

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 27 september 2012 att en parlamentariskt sammansatt kommitté skulle utvärdera tillämpningen av vissa bestämmelser i utstationeringslagen, bl.a. när det gäller skyddet för utstationerade arbetstagares rättigheter och information om kollektivavtalsvillkor (dir. 2012:92). Kommittén får nu ett utökat uppdrag som innebär att föreslå hur vissa bestämmelser i det nyligen antagna tillämpningsdirektivet
till utstationeringsdirektivet ska genomföras i svensk rätt.

Enligt kommitténs direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 december 2014. Utredningstiden förlängs. Kommittén ska i stället redovisa uppdraget i sin helhet senast den 28 februari 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Översyn av Lex Laval

    Utstationeringskommittén har haft i uppdrag att göra en översyn av lex Laval, dvs. de ändringar i lagstiftningen om utstationering av arbetstagare i Sverige som infördes den 15 april 2010 till följd av EU-domstolens dom i det s.k. Lavalmålet.

Remiss SOU 2015:83

Lagrådsremiss

Proposition