Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén Dir. 2015:57

Publicerad

Utstationeringskommittén har fått förlängd tid till den 30 september 2015.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 27 september 2012 att en parlamentariskt sammansatt kommitté skulle utvärdera tillämpningen av vissa bestämmelser i lagen om utstationering av arbetstagare. 

I tilläggsdirektiv den 5 juni 2014 beslutade regeringen om ett utvidgat uppdrag som innebar att föreslå hur vissa bestämmelser i tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet skulle genomföras i svensk rätt. 

I nya tilläggsdirektiv som beslutades den 27 november 2014 gavs kommittén ett utvidgat uppdrag att överväga vilka lagändringar och eventuella andra åtgärder som krävs för att stärka kollektivavtalens ställning i utstationeringssituationer och att utarbeta nödvändiga författningsförslag. 

Enligt kommitténs senaste tilläggsdirektiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 maj 2015. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 september 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Översyn av Lex Laval

    Utstationeringskommittén har haft i uppdrag att göra en översyn av lex Laval, dvs. de ändringar i lagstiftningen om utstationering av arbetstagare i Sverige som infördes den 15 april 2010 till följd av EU-domstolens dom i det s.k. Lavalmålet.

Remiss SOU 2015:83

Lagrådsremiss

Proposition