Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Dir. 2015:116 Dir. 2015:116

Publicerad

En särskild utredare ska analysera sjöfolksdirektivet, som ändrar vissa arbetsrättsliga EU-direktiv, och föreslå hur direktivet ska genomföras i svensk rätt. Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2016.

Ladda ner:

Utredaren ska bedöma i vilken omfattning direktivet motiverar författningsändringar och utarbeta de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk lagstiftning till direktivet.

Olika kategorier av arbetstagare inom sjöfartssektorn (sjöfolk) har varit undantagna eller har kunnat undantas från tillämpningsområdet i fem arbetsrättsliga EU-direktiv. Det gäller lönegarantidirektivet, direktivet om europeiska företagsråd, direktivet om information och samråd, direktivet om kollektiva uppsägningar och överlåtelsedirektivet. Genom sjöfolksdirektivet har undantagen tagits bort i direktiven. Med hänsyn till sjöfartssektorns särart har dessutom vissa tillägg och anpassningar gjorts i direktiven.

Syftet med ändringarna är att stärka skyddet för arbetstagare oavsett vilken sektor de arbetar i, att säkerställa att liknande villkor gäller mellan medlemsstaterna, samt att leva upp till de rättigheter som läggs fast i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Dir. 2015:116

  En särskild utredare ska analysera sjöfolksdirektivet, som ändrar vissa arbetsrättsliga EU-direktiv, och föreslå hur direktivet ska genomföras i svensk rätt. Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2016.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Genomförande av sjöfolksdirektivet

  Sjöfolksdirektivet (EU) 2015/1794 ändrar bestämmelser i fem befintliga arbetsrättsliga direktiv. Det handlar om för arbetsrätten tre centrala områden: löneskydd, arbetstagares rätt till information och samråd med arbetsgivare och uppsägningsskydd, där olika kategorier av arbetstagare inom sjöfartssektorn (sjöfolk) har kunnat undantas från tillämpningen av direktiven.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Genomförande av sjöfolksdirektivet

  Lagrådsremissen innehåller förslag till genomförande av sjöfolksdirektivet, vilket ger sjöfolk i huvudsak samma arbetsrättsliga rättigheter som andra arbetstagare har sedan tidigare. Syftet med direktivet är att stärka skyddet för arbetstagare oavsett vilken sektor de arbetar i, att säkerställa att liknande villkor gäller i medlemsstaterna och att leva upp till de rättigheter som läggs fast i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Regeringens bedömning är att Sverige uppfyller sjöfolksdirektivets krav och att det inte krävs någon ändring av svensk lagstiftning i detta avseende.

Proposition (1 st)

 • Genomförande av sjöfolksdirektivet

  Propositionen innehåller förslag som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1794, vilket ger sjöfolk i huvudsak samma arbetsrättsliga rättigheter som andra arbetstagare har sedan tidigare.