Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Genomförande av sjöfolksdirektivet

Publicerad

Lagrådsremissen innehåller förslag till genomförande av sjöfolksdirektivet, vilket ger sjöfolk i huvudsak samma arbetsrättsliga rättigheter som andra arbetstagare har sedan tidigare. Syftet med direktivet är att stärka skyddet för arbetstagare oavsett vilken sektor de arbetar i, att säkerställa att liknande villkor gäller i medlemsstaterna och att leva upp till de rättigheter som läggs fast i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Regeringens bedömning är att Sverige uppfyller sjöfolksdirektivets krav och att det inte krävs någon ändring av svensk lagstiftning i detta avseende.

Ladda ner:

Sjöfolksdirektivet utgör ett så kallat ändringsdirektiv, vilket innebär att det inte innehåller någon självständig reglering utan endast ändrar bestämmelser om sjömäns arbetsvillkor i fem befintliga arbetsrättsliga direktiv. Ändringarna rör tre centrala områden för arbetsrätten: löneskydd, arbetstagares rätt till information och samråd med arbetsgivare samt uppsägningsskydd. Olika kategorier av arbetstagare inom sjöfartssektorn (sjöfolk) har tidigare kunnat undantas från tillämpningen av direktiven. Genom sjöfolksdirektivet tas möjligheten att göra sådana undantag bort och sjöfolk kommer därigenom att omfattas av direktivens tillämpningsområden.

Sverige har vid genomförandet av de fem aktuella direktiven inte infört några undantag för sjöfolk. Detta innebär att de tvingande direktivens tillämpnings­område redan i dag omfattar gruppen sjöfolk i svensk lagstiftning. Regeringens bedömning är att Sverige uppfyller sjöfolksdirektivets krav och att det inte krävs någon ändring av svensk lagstiftning.

I sjöfolksdirektivet finns även en bestämmelse om att företagsrådsmöten om möjligt ska planeras så att arbetstagarrepresentanter som har befattning ombord på fartyg kan delta på plats. Om närvaro på plats inte är möjlig ska det övervägas att genomföra mötet med hjälp av teknik för deltagande på distans. Regeringen föreslår att denna bestämmelse genomförs i svensk rätt genom en ny regel i lagen om europeiska företagsråd.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 oktober 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Dir. 2015:116

  En särskild utredare ska analysera sjöfolksdirektivet, som ändrar vissa arbetsrättsliga EU-direktiv, och föreslå hur direktivet ska genomföras i svensk rätt. Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2016.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Genomförande av sjöfolksdirektivet

  Sjöfolksdirektivet (EU) 2015/1794 ändrar bestämmelser i fem befintliga arbetsrättsliga direktiv. Det handlar om för arbetsrätten tre centrala områden: löneskydd, arbetstagares rätt till information och samråd med arbetsgivare och uppsägningsskydd, där olika kategorier av arbetstagare inom sjöfartssektorn (sjöfolk) har kunnat undantas från tillämpningen av direktiven.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Genomförande av sjöfolksdirektivet

  Lagrådsremissen innehåller förslag till genomförande av sjöfolksdirektivet, vilket ger sjöfolk i huvudsak samma arbetsrättsliga rättigheter som andra arbetstagare har sedan tidigare. Syftet med direktivet är att stärka skyddet för arbetstagare oavsett vilken sektor de arbetar i, att säkerställa att liknande villkor gäller i medlemsstaterna och att leva upp till de rättigheter som läggs fast i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Regeringens bedömning är att Sverige uppfyller sjöfolksdirektivets krav och att det inte krävs någon ändring av svensk lagstiftning i detta avseende.

Proposition (1 st)

 • Genomförande av sjöfolksdirektivet

  Propositionen innehåller förslag som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1794, vilket ger sjöfolk i huvudsak samma arbetsrättsliga rättigheter som andra arbetstagare har sedan tidigare.