Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Genomförande av sjöfolksdirektivet Prop. 2016/17:120

Publicerad

Propositionen innehåller förslag som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1794, vilket ger sjöfolk i huvudsak samma arbetsrättsliga rättigheter som andra arbetstagare har sedan tidigare.

Ladda ner:

I lagen (2011:427) om europeiska företagsråd föreslås en ny regel om
att möten med en förhandlingsdelegation eller ett europeiskt företagsråd
om möjligt ska planeras så att ledamöter eller suppleanter i ett sådant
organ som har befattning ombord kan delta fysiskt eller på distans.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Dir. 2015:116

  En särskild utredare ska analysera sjöfolksdirektivet, som ändrar vissa arbetsrättsliga EU-direktiv, och föreslå hur direktivet ska genomföras i svensk rätt. Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2016.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Genomförande av sjöfolksdirektivet

  Sjöfolksdirektivet (EU) 2015/1794 ändrar bestämmelser i fem befintliga arbetsrättsliga direktiv. Det handlar om för arbetsrätten tre centrala områden: löneskydd, arbetstagares rätt till information och samråd med arbetsgivare och uppsägningsskydd, där olika kategorier av arbetstagare inom sjöfartssektorn (sjöfolk) har kunnat undantas från tillämpningen av direktiven.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Genomförande av sjöfolksdirektivet

  Lagrådsremissen innehåller förslag till genomförande av sjöfolksdirektivet, vilket ger sjöfolk i huvudsak samma arbetsrättsliga rättigheter som andra arbetstagare har sedan tidigare. Syftet med direktivet är att stärka skyddet för arbetstagare oavsett vilken sektor de arbetar i, att säkerställa att liknande villkor gäller i medlemsstaterna och att leva upp till de rättigheter som läggs fast i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Regeringens bedömning är att Sverige uppfyller sjöfolksdirektivets krav och att det inte krävs någon ändring av svensk lagstiftning i detta avseende.

Proposition (1 st)

 • Genomförande av sjöfolksdirektivet

  Propositionen innehåller förslag som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1794, vilket ger sjöfolk i huvudsak samma arbetsrättsliga rättigheter som andra arbetstagare har sedan tidigare.