Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Översyn av våldtäktsbrottet Dir. 2014:123

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska bland annat:

 • göra en översyn av våldtäktsbrottet,
 • genomföra en praxisgenomgång i syfte att kartlägga hur våldtäktsbrottet har tolkats och tillämpats,
 • lämna förslag på hur en reglering för ett särskilt straffansvar för oaktsamhetsbrott avseende våldtäkt bör utformas,
 • överväga om det bör införas en samtyckesbaserad regleringsmodell för våldtäkt,
 • granska och analysera hur de brottsbekämpande myndigheterna utreder ärenden om våldtäkt och hur rättsväsendet i övrigt hanterar sådana ärenden,
 • analysera orsakerna till att så få våldtäktsanmälningar leder till åtal och fällande dom,
 • överväga åtgärder för hur rättsväsendet ytterligare kan förbättra sitt arbete inom området,
 • lämna de förslag till författningsändringar eller andra åtgärder som behövs, och
 • redovisa de rättsliga och ekonomiska konsekvenserna av förslagen.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ett starkare skydd för den sexuella integriteten

  Den 28 augusti 2014 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av våldtäktsbrottet. Utredningen ombildades senare – genom beslut den 13 november 2014 – till en parlamentariskt sammansatt kommitté och har därefter fått ytterligare ett tilläggsdirektiv. Kommittén har antagit namnet 2014 års sexualbrottskommitté.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)