Remiss av SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten Diarienummer: Ju2016/06811/L5

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 31 januari 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.