Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen för ett stärkt civilsamhälle Dir. 2015:38

Publicerad Uppdaterad

Regeringen beslutade den 13 mars 2014 kommittédirektiv om ett stärkt och självständigt civilsamhälle (dir. 2014:40) med syftet att stärka det civila samhällets roll i demokratin.

Ladda ner:

Utvidgning av uppdraget

Utredaren får nu också i uppdrag att
- föreslå hur det civila samhällets villkor kan stärkas så att dess roll i demokratin kan värnas och utvecklas, och
- föreslå åtgärder från det offentliga för att det civila samhällets organisationer i större omfattning ska nå ut till delar av befolkningen som står utanför det civila samhällets organisationer och inom sina organisationer engagera en större mångfald människor.

Uppdraget ska fortfarande redovisas senast den 29 februari 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen för ett stärkt civilsamhälle

    Regeringen beslutade den 13 mars 2014 kommittédirektiv om ett stärkt och självständigt civilsamhälle (dir. 2014:40) med syftet att stärka det civila samhällets roll i demokratin.

  • Ett stärkt och självständigt civilsamhälle

    En särskild utredare ska undersöka möjligheterna att på olika sätt underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Palett för ett stärkt civilsamhälle

    Utredningen för ett stärkt civilsamhälle föreslår flera åtgärder för att stärka civilsamhället, bland annat genom ökad kunskap hos det offentliga, tydligare myndighetsstyrning och krav på konsekvensanalyser avseende civilsamhället.

Lagrådsremiss

Proposition