Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Ett stärkt och självständigt civilsamhälle Dir. 2014:40

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare ska undersöka möjligheterna att på olika sätt underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning.

Ladda ner:

Syftet med utredningen är bl.a. att dessa organisationers kompetens och kapacitet bättre ska tas till vara i mötet mellan människor med olika social, kulturell och ekonomisk bakgrund, inte minst inom vård och omsorg.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen för ett stärkt civilsamhälle

    Regeringen beslutade den 13 mars 2014 kommittédirektiv om ett stärkt och självständigt civilsamhälle (dir. 2014:40) med syftet att stärka det civila samhällets roll i demokratin.

  • Ett stärkt och självständigt civilsamhälle

    En särskild utredare ska undersöka möjligheterna att på olika sätt underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Palett för ett stärkt civilsamhälle

    Utredningen för ett stärkt civilsamhälle föreslår flera åtgärder för att stärka civilsamhället, bland annat genom ökad kunskap hos det offentliga, tydligare myndighetsstyrning och krav på konsekvensanalyser avseende civilsamhället.

Lagrådsremiss

Proposition