Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde Dir. 2016:52

Publicerad

EU har beslutat om en förordning som allmänt reglerar hur personuppgifter behandlas inom EU. En särskild utredare ska analysera konsekvenserna av förordningen inom Socialdepartementets verksamhetsområde. Utredaren ska bland annat föreslå hur författningar inom verksamhetsområdet ska kunna anpassas till den nya förordningen. Det har regeringen beslutat.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

− undersöka vilka konsekvenser dataskyddsförordningen medför i fråga om personuppgiftsbehandling inom Socialdepartementets verksamhetsområde,

− undersöka vilka anpassningar som är behövliga eller lämpliga med anledning av den nya förordningen,

− överväga behovet av anpassningar av bestämmelser om undantag från förbudet att behandla särskilda kategorier av personuppgifter,

− undersöka om det behövs nationella anpassningar avseende skyldigheter och rättigheter enligt dataskyddsförordningen, t.ex. rätten för den registrerade att göra invändningar mot behandling av personuppgifter,

− undersöka om det behövs kompletterande föreskrifter för vissa myndigheter och verksamheter som i dag saknar särskilda registerförfattningar.

Om utredaren bedömer att författningar behöver ändras, ska utredaren lämna förslag till författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)