Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Socialdataskyddsutredningen Dir. 2018:1

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 16 juni 2016 om kommittédirektivet om Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde.

Det uppdraget redovisades i betänkandet Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU: 2017:66).

Utredaren fick 2017 i tilläggsuppdrag att utreda behovet av en särskild författning med bestämmelser om personuppgiftsbehandling för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Tilläggsuppdraget skulle redovisas senast den 15 januari 2018. Tiden för uppdraget förlängs nu till den 30 juni 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)