Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk (U 2016:07) Dir. 2017:93

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 november 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk

    Alla elever i Sverige har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning. Oavsett var eleven bor och oavsett elevens sociala och ekonomiska hemförhållanden ska utbildningen bedrivas med hög kvalitet. Utbildningen ska också kompensera för elevers olika bakgrund och andra olikartade förutsättningar. Det gäller även modersmålsundervisningen och undervisningen i och på nationella minoritetsspråk. Dessa är några av utredningens huvudförslag.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut