Kommittédirektiv från Försvarsdepartementet

Behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga Dir. 2016:103

Publicerad

En särskild utredare ska göra en översyn av regleringen av behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga respektive förordningen om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga. Utgångspunkten är att Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet ska kunna bedrivas effektivt med rationellt datorstöd samtidigt som enskildas rätt till personlig integritet tillgodoses.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

 • analysera hur behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska regleras och om fler kategorier av personer ska ingå i en sådan reglering, och i analysen ta hänsyn till verksamhetens särskilda art och förändringar som gjorts i verksamheten, regeringsformen och senare tillkommen lagstiftning,
 • analysera vilket förhållande lagstiftningen ska ha till EU:s dataskyddsreglering och den kompletterande nationella lagstiftning som kommer att föreslås till följd av den, och
 • lämna förslag till ny lag och förordning samt eventuella andra behövliga och lämpliga författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 4 december 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

  En särskild utredare ska göra en översyn av regleringen av behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga respektive förordningen om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga. Utgångspunkten är att Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet ska kunna bedrivas effektivt med rationellt datorstöd samtidigt som enskildas rätt till personlig integritet tillgodoses.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling

  Utredningen föreslår att den reglering som nu gäller upphävs och att en ny lag och förordning införs. Förslagen säkerställer skyddet för den personliga integriteten samtidigt som hänsyn tas till behovet av att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet kan bedriva sin verksamhet effektivt och rättssäkert.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Totalförsvarsdatalag – personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

  Regeringen föreslår att lagen om behandling av personuppgifter om total-försvarspliktiga upphävs och att en ny totalförsvarsdatalag införs. Förslaget innebär dels en modernisering av den nuvarande registerlagen, dels en anpassning till bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning. Den nya lagen föreslås reglera behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga och annan personal inom totalförsvaret i Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet.

Proposition (1 st)