Hoppa till huvudinnehåll

Minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete Dir. 2018:11

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå hur övergödningen effektivt kan minskas genom stärkt lokalt åtgärdsarbete.

Ladda ner:

Uppdraget ingår i arbetet med att nå miljökvalitetsmålet Ingen Övergödning, och ska därigenom också bidra till att nå delmål 6.3, 6.6, 14.1 och 15.1 i Agenda 2030. Utredaren ska ta hänsyn till de tre hållbarhetsdimensionerna, det vill säga social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Förslagen ska också bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten- och havsmiljö följs.

Utredaren ska bland annat:

  • analysera drivkrafterna för lokalt åtgärdsarbete och ge förslag på hur dessa kan förstärkas,
  • föreslå nya eller förstärkta styrmedel som leder till ökad användning av lokalt anpassade, kostnadseffektiva åtgärder,
  • utreda förutsättningarna för att återföra näringsämnen från kustvatten och sjöar för att minska övergödningen,
  • lämna förslag till etappmål som bidrar till genomförandet av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning och behovet av ett stärkt lokalt åtgärdsarbete med beaktande av delmål 6.3, 6.6, 14.1 och 15.1 i Agenda 2030 och de tre hållbarhetsdimensionerna samt miljökvalitetsnormerna för vatten- och havsmiljö,
  • utarbeta förslag till finansiering av föreslagna insatser, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...