Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll Dir. 2018:9

Publicerad

Ladda ner:

En särskild utredare ges i uppdrag att utreda former och ändamålsenlighet för besluts- och genomförandeprocesser i samband med upphandlingar och investeringar, i hälso- och sjukvården inom landsting och i samband med olika lösningar för avtalsreglerade samarbeten mellan den offentliga förvaltningen och enskilda företag och organisationer. I uppdraget ingår också att kartlägga användandet av process- och organisationsstöd i detta sammanhang.

Utredaren ska bland annat göra följande:

  • Kartlägga hur relevanta kontrollmekanismer har tillämpats vid beslut och genomförande av upphandlingar, investeringar och större organisationsförändringar i samband med avtalsreglerade samarbeten mellan det offentliga och det privata (så kallade OPS-lösningar) inom hälso- och sjuk-vården. I uppdraget ingår också att kartlägga användandet av process- och organisationsstöd.
  • Identifiera risker för att offentliga medel inklusive riktade statliga medel inte används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
  •  Lämna förslag på lämpliga åtgärder för att motverka eventuella identifierade brister eller risker för brister.
  • Vid behov lämna förslag på författningsändringar.
  • Redovisa förslagens konsekvenser.

Uppdraget redovisas senast den 1 mars 2019. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården

    En särskild utredare har utrett besluts- och genomförandeprocesser vid upphandlingar och investeringar i landsting och i avtalsreglerade samarbeten mellan det offentliga och företag och organisationer. Utredaren har kartlagt hur process- och organisationsstöd använts i detta sammanhang.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...