Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll Dir. 2018:36

Publicerad

Regeringen beslutade den 22 februari 2018 kommittédirektiv Offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll (Dir 2018:9). Enligt direktiven skulle utredaren slutredovisa uppdraget senast den 1 mars 2019. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 december 2019.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården

    En särskild utredare har utrett besluts- och genomförandeprocesser vid upphandlingar och investeringar i landsting och i avtalsreglerade samarbeten mellan det offentliga och företag och organisationer. Utredaren har kartlagt hur process- och organisationsstöd använts i detta sammanhang.

Lagrådsremiss

Proposition