Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter vid antidopningsarbete inom idrotten Dir. 2018:31

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att utreda vissa frågor om antidopningsarbete inom idrotten. Målet är att se till att EU:s så kallade dataskyddsförordning följs.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

 • undersöka vilka konsekvenser dataskyddsförordningen medför i fråga om personuppgiftsbehandling vid antidopningsarbete inom idrott,
 • analysera behovet av särskilda bestämmelser om personuppgiftsbehandling vid antidopningsarbete inom idrott,
 • överväga behovet av reglering om behandling av särskilda kategorier av personuppgifter och personuppgifter som rör lagöverträdelser,
 • bedöma om det finns behov av författningsreglerade bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt, och
 • lämna sådana författningsförslag som är behövliga och lämpliga.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2019.

 

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete

  Utredningen om antidopning och dataskydd redovisar i sitt betänkande Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete sitt förslag till en ny lag om dataskydd i idrottens antidopningsarbete. Lagens syfte ska vara dels att möjliggöra att personuppgifter kan behandlas inom idrottens antidopningsarbete på ett ändamålsenligt sätt, dels att skydda fysiska personer mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete

  I lagrådsremissen föreslår regeringen att det införs en ny lag som reglerar behandling av personuppgifter i sådant antidopningsarbete som utförs på grund av världsantidopningskoden eller de internationella standarder som kompletterar koden. Syftet är att göra det möjligt för vissa aktörer att behandla personuppgifter i idrottens antidopningsarbete på ett ändamålsenligt sätt och att skydda enskilda mot kränkningar av den personliga integriteten.

Proposition (1 st)

 • Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete

  I propositionen föreslår regeringen att det införs en ny lag som reglerar behandling av personuppgifter i sådant antidopningsarbete som utförs på grund av världsantidopningskoden eller de internationella standarder som kompletterar koden. Syftet är att göra det möjligt för vissa aktörer att behandla personuppgifter i idrottens antidopningsarbete på ett ändamålsenligt sätt och att skydda enskilda mot kränkningar av den personliga integriteten.