Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter vid antidopningsarbete inom idrotten ID-nummer: Dir. 2018:31

Ansvarig: Regeringen, Socialdepartementet

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att utreda vissa frågor om antidopningsarbete inom idrotten. Målet är att se till att EU:s så kallade dataskyddsförordning följs.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

  • undersöka vilka konsekvenser dataskyddsförordningen medför i fråga om personuppgiftsbehandling vid antidopningsarbete inom idrott,
  • analysera behovet av särskilda bestämmelser om personuppgiftsbehandling vid antidopningsarbete inom idrott,
  • överväga behovet av reglering om behandling av särskilda kategorier av personuppgifter och personuppgifter som rör lagöverträdelser,
  • bedöma om det finns behov av författningsreglerade bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt, och
  • lämna sådana författningsförslag som är behövliga och lämpliga.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2019.

 

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition