Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet 2018:66

Ansvarig: Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringen

En särskild utredare ska föreslå hur direktivet om ändring av utstationeringsdirektivet, kallat ändringsdirektivet, ska genomföras i svensk rätt.

Ladda ner:

Utredaren ska bedöma om svensk rätt är förenlig med ändringsdirektivet och utarbeta de författningsförslag som behövs för att genomföra direktivet i svensk rätt, bl.a. när det gäller

  • utstationerade arbetstagares rätt till mer likabehandling i fråga om lön m.m. i värdmedlemsstaten,
  • utökat skydd för uthyrda utstationerade arbetstagare,
  • utökat skydd för långvarigt utstationerade arbetstagare,
  • tillgång till information om arbets- och anställningsvillkor,
  • samarbetet mellan myndigheter, och
  • övervakning, kontroll och efterlevnad.

Målsättningen för utredaren ska vara att så långt som möjligt uppnå likabehandling mellan utstationerade och inhemska arbetstagare, samtidigt som den fria rörligheten för tjänster respekteras. Utredaren ska ha den svenska arbetsmarknads-modellen och det gällande systemet för hur utstationerings-direktivet har genomförts i svensk rätt som utgångspunkt för sina överväganden och förslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition