Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen Dir. 2019:6

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 16 juni 2016 att inrätta en delegation
med uppdrag att inom ramen för befintliga regelverk vidareutveckla
en tillitsfull styrning av kommunal och statlig verksamhet
(dir. 2016:51).

Uppdraget utvidgades den 7 december 2017, då delegationen
fick i uppdrag att bl.a. genomföra både projekt som syftar till att
ge stöd till statliga myndigheter som vill utveckla verksamheten
med målet att uppnå en mer tillitsbaserad styrning vid myndigheten,
och projekt som syftar till att skapa en mer samordnad
offentlig verksamhet (dir. 2017:119).

Uppdraget utvidgas nu ytterligare. Delegationen får i uppdrag
att göra en kartläggning av och analysera introduktionsutbildningar
som statliga myndigheter tillhandahåller sina anställda
samt att lämna förslag till hur och när en gemensam, obligatorisk
introduktionsutbildning för statsanställda kan införas. Av förslaget
ska huvuddragen av vilka delmoment utbildningen ska
innehålla, formerna i stort för utbildningen samt vilken myndighet
som ska ansvara för samordningen av utbildningen framgå.
Delegationen ska även lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningstiden förlängs. Det utvidgade uppdrag som gavs
den 7 december 2017 ska redovisas senast den 13 oktober 2019.
Uppdraget ska i övrigt redovisas senast den 2 maj 2020.