Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Riksbankskommittén Dir. 2019:13

Publicerad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 22 december 2016 att ge en parlamentariskt sammansatt kommitté i uppdrag att göra en översyn av det penningpolitiska ramverket och lagen om Sveriges riksbank (dir. 2016:114). Enligt kommittédirektiven skulle uppdraget redovisas senast den 31 maj 2019.

Regeringen gav den 12 oktober 2017 Riksbankskommittén även i uppdrag att lämna förslag om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning och på vilka villkor Riksbanken får förstärka valutareserven genom lån av Riksgäldskontoret (dir. 2017:100). Tidpunkten för redovisning av uppdraget ändrades inte.

Riksbankskommittén överlämnade den 11 juni 2018 delbetänkandet
Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas i sin helhet senast den 30 november 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Riksdagsbeslut