Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Riksbankskommittén Dir. 2017:100

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 22 december 2016 att ge en
parlamentariskt sammansatt kommitté i uppdrag att göra en
översyn av det penningpolitiska ramverket och lagen
om Sveriges riksbank.

Riksbankskommittén får nu även i uppdrag att
lämna förslag om Riksbankens finansiella oberoende och
balansräkning. I uppdraget ingår även att förtydliga i lag på
vilka villkor Riksbanken får förstärka valutareserven genom lån
av Riksgäldskontoret och att lämna förslag till hur redan
upptagna lån med stöd av nuvarande lagstiftning ska avvecklas
när den föreslagna nya lagstiftningen träder i kraft.

I utkast till lagrådsremiss Riksbankens finansiella oberoende
och balansräkning lämnas förslag som syftar
till att stärka Riksbankens finansiella oberoende. Utkastet till
lagrådsremiss – som har remissbehandlats – vilar i sin tur på
betänkandet Riksbankens finansiella oberoende och
balansräkning. Kommitténs förslag ska lämnas
med utgångspunkt i förslagen i utkastet till lagrådsremiss och
beakta de remissynpunkter som har lämnats på utkastet.

Redovisning av uppdraget
Uppdraget ska senast redovisas tillsammans med uppdraget i
övrigt den 31 maj 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Riksdagsbeslut