Remiss från Finansdepartementet

Remiss av SOU 2018:42 Tryggad tillgång till kontanter Diarienummer: Fi2018/02359/B

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Finansdepartementet gällande SOU 2018:42 Tryggad tillgång till kontanter.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
22 oktober 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.