Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Kommittén om grundlagsskadestånd (Ju 2018:09) Dir. 2019:59

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 kommittédirektiv om skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter (dir. 2018:92). Enligt kommitténs direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 mars 2020.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 juli 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda

    Regeringen föreslår att det i skadeståndslagen införs en möjlighet till skadestånd från stat och kommun vid överträdelser av grundläggande fri- och rättigheter enligt 2 kap. regeringsformen. Sådant skadestånd ska enligt förslaget betalas endast i den utsträckning det är nödvändigt för att gottgöra överträdelsen.

Proposition (1 st)

  • Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda

    Regeringen föreslår att det i skadeståndslagen införs en möjlighet till skadestånd från stat och kommun vid överträdelser av grundläggande fri- och rättigheter enligt 2 kap. regeringsformen. Sådant skadestånd ska enligt förslaget dock betalas endast i den utsträckning det är nödvändigt för att gottgöra överträdelsen.