Remiss av SOU 2020:44 Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda Diarienummer: Ju2020/02922

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda, SOU 2020:44. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 14 december 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.