Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda

Publicerad

Regeringen föreslår att det i skadeståndslagen införs en möjlighet till skadestånd från stat och kommun vid överträdelser av grundläggande fri- och rättigheter enligt 2 kap. regeringsformen. Sådant skadestånd ska enligt förslaget betalas endast i den utsträckning det är nödvändigt för att gottgöra överträdelsen.

Ladda ner:

Genom förslaget lyfts regeringsformen fram i rättstillämpningen och rättsläget tydliggörs i fråga om skadestånd vid överträdelser av de grundläggande fri- och rättigheterna i 2 kap. regeringsformen. Därigenom stärks skyddet för enskildas fri- och rättigheter.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda

    Regeringen föreslår att det i skadeståndslagen införs en möjlighet till skadestånd från stat och kommun vid överträdelser av grundläggande fri- och rättigheter enligt 2 kap. regeringsformen. Sådant skadestånd ska enligt förslaget betalas endast i den utsträckning det är nödvändigt för att gottgöra överträdelsen.

Proposition (1 st)

  • Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda

    Regeringen föreslår att det i skadeståndslagen införs en möjlighet till skadestånd från stat och kommun vid överträdelser av grundläggande fri- och rättigheter enligt 2 kap. regeringsformen. Sådant skadestånd ska enligt förslaget dock betalas endast i den utsträckning det är nödvändigt för att gottgöra överträdelsen.