Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU Dir. 2019:95

Publicerad

En särskild utredare ska analysera och föreslå vilka författningsändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-regler om bolags gränsöverskridande rörlighet som nyligen antagits.

Ladda ner:

Genom reglerna harmoniseras medlemsstaternas bestämmelser om när ett aktiebolag flyttar, fusioneras eller delas över nationsgränser inom EU. Harmoniseringen ska underlätta bolagens rörlighet på den inre marknaden samtidigt som bolagens intressenter skyddas.

En särskild utredare ska bl.a.

 • analysera, jämföra och ta ställning till de alternativa tillvägagångssätt och valmöjligheter som det nya EU-direktivet om bolags gränsöverskridande rörlighet erbjuder,
 • bedöma vilka författningsändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till EU-direktivet, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU

  En särskild utredare ska analysera och föreslå vilka författningsändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-regler om bolags gränsöverskridande rörlighet som nyligen antagits.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Bolags rörlighet över gränserna

  Medlemsstaterna i Euro­peiska unionen har enats om ett över­gripande regel­verk som syftar till att under­lätta bolags rörlig­het över nations­grän­serna inom unionen. Regel­verket ställer krav på att med­lems­sta­terna harmo­ni­serar sina bestäm­melser om när framför allt aktie­bolag kan ombil­das, fusio­neras eller delas över nations­grän­serna.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Bolags rörlighet över gränserna inom EU

  Regeringen föreslår att reglerna om aktiebolags möjlig­het att genomföra gräns­över­skridande fusioner (samman­slagningar) ska utvecklas. Dess­utom ska det införas möjlig­heter till gräns­över­skridande delning och gränsöverskridande ombildning av aktiebolag. Regelverken för gräns­över­skridande delningar och ombild­ningar ska i hög grad utformas med regel­verket för gräns­över­skridande fusioner som förebild. Förslagen bygger på ett EU-direktiv.

Proposition (1 st)

 • Bolags rörlighet över gränserna inom EU

  Regeringen föreslår att reglerna om aktie­bolags möjlighet att genomföra gräns­över­skridande fusioner (samman­slagningar) ska utvecklas. Dessutom ska det införas möjlig­heter till gräns­över­skridande delning och gräns­över­skridande ombild­ning av aktie­bolag. Regel­verken för gräns­över­skridande delningar och ombild­ningar ska i hög grad utformas med regel­verket för gräns­över­skridande fusioner som förebild. Förslagen bygger på ett EU-direktiv.

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (10 st)