Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Bolags rörlighet över gränserna inom EU

Publicerad

Regeringen föreslår att reglerna om aktiebolags möjlig­het att genomföra gräns­över­skridande fusioner (samman­slagningar) ska utvecklas. Dess­utom ska det införas möjlig­heter till gräns­över­skridande delning och gränsöverskridande ombildning av aktiebolag. Regelverken för gräns­över­skridande delningar och ombild­ningar ska i hög grad utformas med regel­verket för gräns­över­skridande fusioner som förebild. Förslagen bygger på ett EU-direktiv.

Ladda ner:

Förslagen innebär att det öppnas fler möjlig­heter för aktie­bolag att omstruk­turera sig över nations­gränserna inom EU och EES. För att motverka att de gräns­över­skridande förfaran­dena används för brottsliga eller otill­börliga ändamål, eller för att kränka arbets­tagarnas rättig­heter, föreslår regeringen att myndig­hets­kontrollen vid förfaran­dena skärps. Bolags­verket föreslås få en central roll i denna kontroll och ska sam­råda med andra myndig­heter.

Genom förslagen stärks arbets­tagarnas rätt till infor­mation och med­verkan vid gräns­över­skridande förfaranden.

Regeringen föreslår vidare bland annat att det ska införas en rätt för aktie­ägare som röstar mot ett gräns­över­skridande förfarande att få sina aktier inlösta av bolaget, mot en ersätt­ning som erbjuds av bolaget. En talan om inlösen eller om högre ersätt­ning än den erbjudna ska prövas av allmän domstol.

Flera av förslagen gäller även för ekono­miska föreningar och för finansiella företag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 31 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU

  En särskild utredare ska analysera och föreslå vilka författningsändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-regler om bolags gränsöverskridande rörlighet som nyligen antagits.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Bolags rörlighet över gränserna

  Medlemsstaterna i Euro­peiska unionen har enats om ett över­gripande regel­verk som syftar till att under­lätta bolags rörlig­het över nations­grän­serna inom unionen. Regel­verket ställer krav på att med­lems­sta­terna harmo­ni­serar sina bestäm­melser om när framför allt aktie­bolag kan ombil­das, fusio­neras eller delas över nations­grän­serna.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Bolags rörlighet över gränserna inom EU

  Regeringen föreslår att reglerna om aktiebolags möjlig­het att genomföra gräns­över­skridande fusioner (samman­slagningar) ska utvecklas. Dess­utom ska det införas möjlig­heter till gräns­över­skridande delning och gränsöverskridande ombildning av aktiebolag. Regelverken för gräns­över­skridande delningar och ombild­ningar ska i hög grad utformas med regel­verket för gräns­över­skridande fusioner som förebild. Förslagen bygger på ett EU-direktiv.

Proposition (1 st)

 • Bolags rörlighet över gränserna inom EU

  Regeringen föreslår att reglerna om aktie­bolags möjlighet att genomföra gräns­över­skridande fusioner (samman­slagningar) ska utvecklas. Dessutom ska det införas möjlig­heter till gräns­över­skridande delning och gräns­över­skridande ombild­ning av aktie­bolag. Regel­verken för gräns­över­skridande delningar och ombild­ningar ska i hög grad utformas med regel­verket för gräns­över­skridande fusioner som förebild. Förslagen bygger på ett EU-direktiv.

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (10 st)

Laddar...